Đột phá trong cải cách kiểm tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

Đột phá trong cải cách kiểm tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

Nghị định 15/2018/NĐ-CP (Nghị định 15) là bước đột phá trong cải cách kiểm tra chuyên ngành an toàn thực phẩm, mang lại lợi ích cho cả cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Nghị định 15 thực...
read more
Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về An toàn thực phẩm

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về An toàn thực phẩm

Đó là yêu cầu được xác định trong Kế hoạch số 71/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền công tác An toàn thực phẩm (ATTP) năm 2024. Theo đó, Thành phố chỉ đạo các cơ quan,...
read more
Hà Nội đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Hà Nội đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Trong năm 2024, Hà Nội yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo...
read more