Thông tư hướng dẫn nghị định 15/2018/NĐ-CP

Thông tư hướng dẫn nghị định 15/2018/NĐ-CP

Về việc đăng thông tin về thực hiện tự công bố sản phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP (Đính kèm tờ trình số 307/TTr-CP ngày 04/10/2018) Ngày 02/02/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi...
read more